Roberto Ranfaldi: 10 Aprile 2018
Roberto Ranfaldi: 12 Aprile 2018
Anna Serova: da definire
Anna Serova: da definire
Rudens Turku: da definire
Davide Formisano: da definire
Pavel Berman: da definire
Atos Trio: da definire

 

Denis Shapovalov: 10 aprile 2018 open day
Denis Shapovalov: 11 aprile 2018 open day